*

fault tolerant

Continous operation in case of failure. A fault tolerant system can be created using two or more computers that duplicate all processing, or having one system stand by if the other fails. It can also be built with redundant processors, control units and peripherals architecturally integrated from the ground up(Tandem, Stratus, etc.). Fault tolerant operation requires backup power in the event of power failure. It may also imply duplication of systems in disparate locations in the event of natural catastrophe or vandalism.

khoảng lỗi sai cho phép, dung sai lỗi
Hoạt động liên tục khi có sự cố. Một hệ thống dung sai lỗi có thể được tạo bắng cách sử dụng hai hay nhiều máy tính sao y mọi hoạt động nếu hệ thống kia bị hỏng. Nó cũng có thể được tạo với các bộ vi xử lý thừa, các thiết bị ngoại vi được tích hợp ngay từ đầu về mặt cấu trúc(Tandem, Stratus, v.v…). Hoạt dộng dung sai lỗi đòi hỏi phải có nguồn điện dự phòng để phòng trường hợp mất điện. Nó cũng có thể biểu hiện sự sao chép của các hệ thống trong các vị trí khác nhau phòng khi có thiên tai xảy ra.


Published:

PAGE TOP ↑