*

fax machine

A device that can send(and receive) images of pages, including graphics and text, to another fax machine-or to a computer equipped with a fax board-bia the telephone system.

máy fax
Một thiết bị có thể gởi(nhận) hình ảnh của trang, bao gồm các hình đồ họa và văn bản đến máy fax khác-hoặc đên một máy tính được trang bị bằng một fax boa-qua hệ thống điện thoại.


Published:

PAGE TOP ↑