*

fax switch>

A device that tests a phone line for a fax signal and routes the call to the fax machine. When a fax machine dials a number and the line answers, it emits an 1.100Hz tone to identify itself. Some devices handle voice, fax and data modem switching and may require keying in an extension number to switch to the number.

fax switch
Một thiết bị kiểm tra đường dây điện thoại dành cho một tín hiệu fax và truyền cuộc gọi đến máy fax. Khi một máy fax quay một số thiết bị điều khiển sự chuyển đổi giọng nói, fax và modem dữ liệu và có thế yêu cầu nhập một rộng để chuyển đổi sang modem.


Published:

PAGE TOP ↑