*

fax(FACSimile)

Originally called telecopying, it is the communication of a printed page between remote locations. Fax machines scan a paper from and transmit a coded image over the telephone system. The receiving machine prints a facsimile of the original. A fax machine is made up of a scanner, printer and modem with fax signalling. Group 3(203×98 dpi) is still the standard today, but Group 4 machines can transmit a page in just a few seconds and provide up to 400×400 resolution. Group 4 requires 56 to 64 kps bandwidth and needs ISDN or Switched 56 circuits. See fax/modem and e-mail.

fax(FACSimile)
Ban đầu được gọi là sao chép từ xa, đó chính là sự truyền một trang đã in giữa các vị trí từ xa. Các máy fax quét qua một mẩu giấy và truyền một ảnh đã được mã hóa qua hệ thống điện thoại. Máy nhận in một bảng sao của bảng gốc. Một máy fax dược tạo thành từ một máy quét, máy in và modem với sự truyền tín hiệu fax. Ngày nay tuy Group 3(203×98 dpi) vẫn còn là tiêu chuẩn, nhưng các máy Group 4 có thể truyển một trang trong chỉ một vài giây và cung cấp độ phân giải lên đến 400×400 Group 4 đòi hỏi băng thông 56 đến 64 Kbp và cần các mach ISDN hoặc Switched 56. Xem fat modememail.


Published:

PAGE TOP ↑