*

fax/modem

A combination fax board and data modem available as an external unit or expansion board. It includes a switch that routes the call to the fax or the data modem.

fax/modem
Một sự kết hợp giũa fax board và modem dũ liệu có sẵn ở dạng một thiết bị ở ngoài hay board mở rộng. Nó có chứa nột mạch truyền cuộc gọi đến fax hay modem dữ liệu.


Published:

PAGE TOP ↑