*

FC-AL(Fibre Channel-Arbitrated Loop)

A topology for Fiber Channel in which all devices are linked together in a loop. Fibre Channel is also used point-to-point or as a switched topology. See Fiber Channel.

FC-AL(Fibre Channel-Arbitrated Loop)
Một địa hình topo dành cho Fiber Channel mà trong đó tất cả các thiết bị được nối với nhau thêm một vòng tròn. Fibre Channel cũng được sử điểm này đến điểm kia hoặc ở dạng địa hình địa hình topo đã chuyển đổi. Xem fibre Channel.


Published:

PAGE TOP ↑