*

FCB(File Controol Block)

A method of handling files in DOS 1.0. Older applications tha remain compatible with DOS 1.0 may use this method.

FCB(File Contorol Block)
Một phương pháp xử lý file trong DOS 1.0. Các trình ứng dụng cũ hỏn vẫn thương thích với DOS 1.0 có thế sử dụng phương pháp này.


Published:

PAGE TOP ↑