*

FCC Class

An FCC certification of radiation limits on digital devices. Class A certification is for business use. Class B for residential use is more stringent in order to avoid interference with TV and other home reception. See Part 15, Subpart B, of the Federal Register(CFR 47, Parts 0-19).

FCC Class
Một sự chứng nhận FCC về các giới hạn phóng xạ trên các thiết bị kỹ thuật số. Sự chứng nhận loại A dành cho mục đích thường trú. Loại B dành cho mục đích thường trú. Loại B chặt chẽ hơn để tránh sự giao thoa với TV và các thiết bị thu nhận khác tại nhà. Xem Part 15, Subpart B, cua Federal Register(CER 47, Part 0-19).


Published:

PAGE TOP ↑