*

FCC(Federal Communications Commission)

The regulatory body for U.S. interstate telecommunications services as well as international service originating in the U.S. It was created under the U.S. Communications Act of 1934, and its board of commissioners is appointed by the President.

FCC(Federal Communications Commission)
Cơ quan quản lý các dịch vụ viễn thông liên bang cúa Mỹ cũng như dịch vu quốc tế có nguồn gốc từ Mỹ. Nó đã được thành lập theo luật truyền thông của Mỹ vào năm 1934, và các ủy viên của nó do Tổng Thống bổ nhiệm.


Published:

PAGE TOP ↑