*

FCFS

First come, first served.

FCFS
Đến trước, phục vụ trước.


Published:

PAGE TOP ↑