*

fci(Flux Changes per Inch)

The measurement of polarity reversals on a magnetic surface. In MFM, each flux change is equal to one bit. In RLL, a flux change generates more than one bit.

fci(Flux Changes per Inch)
Số đo sự đảo chiều phân cực trên một bề mặt từ tính. Trong MFM, mỗi dao động tương đương với một bit. Trong RLL, một dao động tạo ra trên một bit.


Published:

PAGE TOP ↑