*

FD(Floppy Disk)

For example, FD/HD refers to a floppy disk/hard disk device.

FD(Floppy Disk)
Ví dụ, FD/HD ám chỉ một thiết bị đĩa mềm/đĩa cứng.


Published:

PAGE TOP ↑