*

FDISK

A DOS external command used to partition a hard disk, which is necessary before high-level formatting. Fdisk also comes with Windows 5.

FDISK
Một lệnh bên ngoài DOS sử dụng để phân hoạch một đĩa cứng, điều này rất cần thiết trước khi định dạng ở tóc độ cao. Fdisk cũng kèm với Windows 95.


Published:

PAGE TOP ↑