*

FDMA(Frequency Division Multiple Access)

The technology used in the analog celluar telephone network that divides the spectrum into 30KHz channels. See TDMA, CDMA and CDPD.

FDMA(Frequency Division Multiple Access)
Công nghệ được sử dụng trong mạng điện thoại ô hình mạng tương, nó phân chia phổ thành các kênh 30 KHz. Xem TDMA, CDMACDPD.


Published:

PAGE TOP ↑