*

FDSE(Full-Duplex Switched Ethernet)

An extension to 10 Base T Ethernet that is implemented in a switched Ethernet environment, which has a dedicated line between the station and switch. It is built into the network adapter(NIC) and switch, providing bi- directional transmission that boosts bandwidth from 10 to 20 Mbps.

FDSE(Full-Duplex Switched Ethernet)
Một phần mở rộng của 10 Base Ethernet đã chuyển đổi, nó có một dây chuyên biệt giữa trạm và mạch chuyển đổi. Nó được cài vào bộ điều hợp mạng(NIC) và mạch chuyển đổi, cung cấp sự truyền song phương làm táng băng thông từ 10 đến 20 Mbp.


Published:

PAGE TOP ↑