*

FEA(Finite Element Analysis)

A mathematical technique for analyzing stress, which breaks down a physical structure into substructures, called finite elements. The finite elments and their interrelationships are converted into equation from and solved mathematically. Graphics-based FEA software can display the model on screen as it is being built and, after analysis, display the object’s reactions under load conditions. Models created in popular CAD packages can often be accepted by FEA software.

FEA(Finite Element Analysis)
Một kỹ thuật toán học để phân tích ứng suất, phân chia một cấu trúc vật lý thành phần giới hạn. Các thành phần giới hạn cà mối quan hệ giữa chúng được giải bằng toán học. Phần mềm FEA dựa vào đồ họa có thể hiển thị mô hình trên màn hình khi nó đang được tạo, và sau khi phân tích, nó hiển thị các phản ứng của đơi tượng các gói CAD phổ biến thường có thể được chấp nhận bởi phần mềm FEA.


Published:

PAGE TOP ↑