*

feasibility study

The analysis of a problem to determine if it can be solved effectively. The operational(will it work?), economical(costs and benefits) and technical(can it be built?) aspects are part of the study. Results of the study determine whether the solution should be implemented.

Nghiên cứu tính khả thi
Sự phân tích một vấn đề để xác định nó có thể dược giải quyết một cách hiệu quả không. Các khía cạnh hoạt động(liệu nó có hoạt động không?), kinh tế(chi phí và lợi ích) và kỹ thuật(có thể được tạo không?) là một phần của quá trình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứ xác định việc có nên thực thi giải pháp hay không.


Published:

PAGE TOP ↑