*

FEC(Forward Error Correction)

A communications technique that can correct bad data on the receiving end. Before transmission, the data is processed through an algorithm that adds extra bits for error correction. If the transmitted message is received in error, the correction bits are used to repair it.

FEC(Forward Error Correction)
Một kỹ thuật truyền thông có thể chỉnh sửa dữ liệu bị hỏng ở đầu nhận. Trước khi truyền, dữ liệu phải được xử lý bằng một thật toán bổ sung các bit dư để chỉnh sửa lỗi. Nếu thông báo đẫ truyền có lỗi thì được nhận, các bit chỉnh sửa được sử dụng để chỉnh sửa nó.


Published:

PAGE TOP ↑