*

FED(Field Emission Display)

A flat panel display that is similar to a CRT and provides an image quality equal to or better than a CRT. FEDs are like a thin CRT, using a vacuum-filled chamber and phosphor-coated glass. However, instead of using three cathodes to illuminate the phosphors by scanning the entire screen, FED displays use millions of cone-shaped cathodes that are stationary.

FED(Field Emission Display)
Một màn hình panel phẳng tương tự như một CRT và cung cấp một CRT mảnh, sử dụng một chân không và lớp khử phốtpho. Tuy nhiên thay bì sử dụng ba cathode để chiếu sang phốtpho bằng cách quét toàn bộ màn hình, các màn hình FED sử dụng hàng triệu cathode hình nón đứng yên.


Published:

PAGE TOP ↑