*

fetch

To locate the next instruction in memory for execution by the CPU.

tìm vể
Xác định chỉ dẫn kế tiếp trong bộ nhớ để thực thi bởi CPU.


Published:

PAGE TOP ↑