*

FFT(Fast Fourier Transform)

A class of algorithms used in digital signal processing that break down complex signals into elementary components.

FFT(Fast Fourier Transform)
Một lớp các thuật toán được sử dụng trong việc truyền tín hiệu kỹ thuật số vốn phân tích các tín hiệu phức tạp thành các thành phần không thể phân tích được nữa.


Published:

PAGE TOP ↑