*

fiber bundle

A set of adjacent optical optical fibers running in parallel and adhered together. It is used for transmitting light to brighten an area as well as transmitting whole images, but not used for modern digital communications.

bộ sợi
Bộ các sọi quang kề nhau chạy song song và kết dinh với nhau. Nó được sử dụng để truyền ánh sáng nhằm làm sáng một vùng cũng như truyền toàn bộ ảnh, nhưng không được sử dụng cho sự truyền thông kỹ thuật số hiện đại.


Published:

PAGE TOP ↑