*

fiber optic

Communications systems that use optical fibers for transmission. Fiber-optic transmission became widely used in the 1980s when the long-distance carriers created nationwide systems for carrying voice conversations digitally over optical fibers. Eventually, all transmission systems may become fiber optic-based. Also, in time, the internals of computers may be partially or even fully made of light circuits rather than electrical circuits. See FDDI, Fiber Channel and optical fiber.

sợi quang
Các hệ thông truyền thông sủ dụng các sợi quang để truyền. Sự truyền sợi quang đã được sử dụng rộng rãi trong những năm 1980 khi các hệ thống toàn quốc để chuyển tải các cuộc đối thoại dùng giọng nói bằng kỹ thuật số qua các sợi quang. Sau cùng, tất cả các hệ thống truyền có thế trở nên dựa vào sợi quang. Ngoài ra, theo thời gian, các phần hoặc thậm chí toàn bộ được làm từ các mạch ánh sáng thay vì các mạch điện. Xem FDDI, Fibre Channeloptical fibre.


Published:

PAGE TOP ↑