*

Fibonacci numbers

A series of whole numbers in which each number is the sum of the two preceding ones:1, 1, 2, 3, 5, 8 ,13, etc. It is used to speed up binary searches by dividing the search into the two lower numbers; for example, 13 items would be divided into 5 and 8 items; 8 items would be divided into 5 and 3.

Các số fibonacci
Một chuỗi các sớ nguyên mà trong đó mỗi số là tổng của hai số đứng trước: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, v.v… Nó đươc sử dụng cách chia phép tìm thành hai số thấp hơn; chẳng hạn, 13 phần tử sẽ được chia thành 5 và 8 phần tử; sẽ được chia thành 5 và 3.


Published:

PAGE TOP ↑