*

Fibre Channel

A high-speed transmision technology used as a peripheral channel or network backbone. It provides 100 Mbytes/sec in both directions. Fibre Channels can be designed as point-to-point, arbitrated loop(FC-AL) or switched topologies.

Fibre Channel
Một công nghệ truyền tốc độ được sử dụng làm một kênh thiết bị ngoại vị hay trục chính của mạng. Nó cung cấp tốc độ 100 Mbyte trên giây theo cả hai hướng. Các Fibre Channel có thể được thiết kế ở dạng vòng phân xử từ điểm kia(FC-AL) hoặc các topo đã chuyển đổi.


Published:

PAGE TOP ↑