*

field definition

In a database management program, a list of the attributes that define the type of information you can enter into a data feild. The field definition also determines how the field’s contents appear on-screen.

định nghĩa trường
Trong chương trình quản lý cơ sở dữ liệu, đây lè một liệt kê các thuộc tính dùng để dịnh nghĩa loại thông tin mà người sử dụng có thể nhập vào trường dữ liệu. Định nghĩa trường đồng thời cũng xác định cả cách thức biểu hiện các nội dung của trường trên màn hình như thế nào.


Published:

PAGE TOP ↑