*

field engineer

A person who is responsible for hardware installation, maintenance nad repair. Formal trainig is in electronics, although many people have learned on the job.

Kỹ sư uề trường
Một người chịu trách nhiệm cài đạt, bảo trì, và sửa chữa phần cứng. Sự đào tạo chính thức là về điện tử, mặc dù có nhiều người đã học thông qua công việc.


Published:

PAGE TOP ↑