*

field squeeze

In a mail merge, a function that eliminates extra blank spaces between words when fixed-length fields are inserted into the document text. See line squeeze.

Sự nén trường
Trong trộn thư, một chức năng loại bỏ các khoảng trống thừa thừa giữa các từ khi các trường có chiều dài cố định được chèn vào các tài liệu. Xem line squeeze.


Published:

PAGE TOP ↑