*

FIFO(First In-First Out)

A storage method that retrieves the item stored for the longest time. Contrast with LIFO.

FIFO(First In-First Out)
Một phương pháp lưu tữ vốn truy xuất hạng mục được lưu trũ trong thời gian dài nhất. Trái với LIFO.


Published:

PAGE TOP ↑