*

fifth-generation computer

A computer designed for AI applications. Appearing in the late 1990s, these systems will represent the next technology leap.

Máy tính thế hệ thứ năm
Một máy tính được thiết kế cho các trình ứng dụng AI. Xuất hiện vào cuối những năm 1990, các hệ thống này sẽ là bước đột phá kế tiếp về công nghệ.


Published:

PAGE TOP ↑