*

file and record locking

A first-come, first-served technique for managing data in a multiuser environment. The first user to access the file or record prevents, or locks out, other users from accessing it. After the file or record is updated, it is unlocked and available.

Khóa file và bản ghi
Một kỹ thuật đến trược và phục vụ trược dùng để quản lý dữ liệu trong một môi trường gồm nhiều người sử dụng. Người sử dụng đầ tiên truy cập file hay bản ghi ngăn chặn hoặc khóa, những người sử dụng khác truy cập nhật, nó được mở khóa và có sẵn.


Published:

PAGE TOP ↑