*

file attribute

A file access classification that allows a file to be retrieved or erased. Typical attributes are read/write, read only, archive and hidden.

Thuộc tính file
Một sự phân loại truy cập file vốn cho phép truy xuất hay xóa bỏ một file. Các thuộc tính tiêu biểu là đọc/ghi, chỉ đọc, lưu trữ và ẩn.


Published:

PAGE TOP ↑