*

file find

A utility that searches all directories for matching file names.

Tìm file
Một tiện ích tìm trong tất cả các thư mục để tìm các tên file phù họp.


Published:

PAGE TOP ↑