*

file format

The structure of a file. There are hundreds of proprietary formats for database, word processing and graphics file. See record layout.

Dạng file
Cấu trúc của một file. Có hàng trăm dạng độc quyền dành cho cơ sở dữ liệu, các file đồ họa và xử lý văn bản. Xem record layout.


Published:

PAGE TOP ↑