*

file fragmentation

The inefficient allocation of files in noncontiguous sectors on a floppy disk or hard disk. Fragmentation occurs because of multiple file deletions and write operations.

(sự) phân đoạn tập tin, (sự) chia rời tập tin
Sự phân bố tập tin vào trong các sector không liền nhau trên đĩa mềm hoặc đĩa cứng. Có sự phân đoạn vì có nhiều tác vụ xóa tập tin và ghi tập tin xảy ra.


Published:

PAGE TOP ↑