*

file locking

In a local area network, a method of concurrency control that ensures the integrity of data. File locking prevents more than one user from accessing and altering a file at a time. See concurrency con-trol and local area network(LAN).

khóa tập tin
Trong mạng máy tính, đây là một phương pháp kiểm soát sự trùng nhau để bảo đảm tính toàn vẹn sủa dữ liệu. Khóa tập tin sẽ đề phòng trường hợp có nhiều người sử dụng cùng một lúc thâm nhập và cải đổi một tập tin. Xem concurrency control, và local area network(LAN).


Published:

PAGE TOP ↑