*

File Not Found

A DOS error message that means DOS cannot locate the file you have specified. Use the Dir command to check its spelling. It may be also be in another directory.

File Not Found
Một thông báo lỗi DOS có nghĩa là DOS không thể xác định file mà bạn đã chỉ định. Sử dụng lệnh Dỉ để kiểm tra phần chính tả của nó. Nó cũng có thể nảm trong một thư mục khác.


Published:

PAGE TOP ↑