*

file privilege

In dBASE, an attribute that determines what you can do with a protected database on a network. The options are DELETE. EXTEND, READ, and UP-DATE. See field privilege.

đặc quyền về tập tin
Trong dBASE, đây là một thuộc tính xác định những việc mà người sử dụng có thể làm đối với một cơ sở dữ liệu đã được bảo vệ trong mạng máy tính.Các quyền tự chọn là DELETE, EXTEND, READ, và UPDATE. Xem field privilege.


Published:

PAGE TOP ↑