*

file protect ring

A plastic ring inserted into a reel of magnetic tape for file protection.

Vòng bawo vệ file
Một vòng nhựa được đặt vào lõi của băng từ để bảo vệ file.


Published:

PAGE TOP ↑