*

file protection

Preventing accidental erasing of data. Physical file protection is provided on the storage medium by turning a switch, moving a lever or covering a notch. On 1/2″ tape, a plastic ring in the center of the reel is removed(no ring-no write). In these cases, writing is prohibited even if the software directs the computer to do so. Logical file protection is provided by the operating system, which can designate a single file as read only. This method allows both regular(read/write) and read only files to be stored on the same disk volume. Files can also be designated as hidden files, which makes them invisible to most software programs.

Sự bảo vệ file
Ngăn chặn việc vô tình xóa dữ liệu. Sự bảo vệ file vật lý được cung cấp trên phương tiện lưu trữ bằng cách bật công tắc, di chuyển cần đẩy hoặc che phủ một khía hình chữ v. Trên băng 1/2 inch, một vòng nhựa ở chính giữa cuộn bị dời đi(không có vòng thì không ghi). Trong những trường hợp này, việc ghi bị ngăn cản ngay cả khi phần mềm chỉ thị máy tính thực hiện điều này. Sự bảo vệ file logic được cung cấp bởi hệ điều hành, vốn có thể chỉ định một file đơn làm file chỉ đọc. Phương pháp này cho phép lưu trữ cả các file thông thường(đọc/ghi) và chỉ đọc trên cùng một lượng đĩa. Các file cũng có thể dược chỉ dịnh làm các file ẩn, làm cho chúng không hiển thị đối với phần lớn các chương trình phần mềm.


Published:

PAGE TOP ↑