*

file sharing protocol

A communications protocol that provides a structure for file requests(open, read, write, close, etc.) between stations in a network. If file sharing is strictly between workstation and server, it is also called a client/server protocol. It refers to layer 7 of the OSI model.

Giao thức chia sẻ file
Một giao thức truyền thông cung cấp một cấu trúc cho các yêu cầu file(mở, đọc, ghi, đóng, v.v..) giữa các trạm trong một mạng. Nếu file được chia sẻ chặt chẽ giữa máy trạm và máy chủ, thì nó cũng được gọi là giao thức máy cắt/mát chủ. Nó ám chỉ lớp 7 của mô hình OSI.


Published:

PAGE TOP ↑