*

file size(file SPECification)

A reference to the location of a file on a disk, which includes disk drive, directory name and OS/2, c:wordstarbookschapter is a file spec for the file CHAPTER in the BOOKS subdirectory in the WORDSTAR directory on drive C.

Đặc tính kỹ thuật của byte(file SPECification)
Một phần tham chiếu đến vị trí của một file trên một đĩa, vốn bao gồm ổ đĩa, tên thư mục và tên file. Chẳng hạn, trong DOS và OS/2, c:wordstarbookschapter là một đặc thính kỹ thuật của file đơi với file chapter trong thư mục con BOOKS trong thư mục WORDSTAR trên ổ đĩa C.


Published:

PAGE TOP ↑