*

file transfer utility

A utility program that transfers files between different hardware platforms, such as he IBM Personal Computer and the Macintosh, or between a desktop and a laptop computer. Popular file transfer utilities include MacLink Plus, which links PCs and Macs via their serial ports, and Brooklyn Bridge, which links desktop IBM computers with IBM PC-compatible laptops.

tiện ích truyền tập tin
Trình tiện ích dùng để chuyển các tập tin trong các nền phần cứng khác nhau, ví dụ giữa các máy tính cá nhân IBM và Macintosh, hoặc giữa máy để bàn và máy laptop. Những chương trình tiện ích truyền tập tin thông dụng gồm có:MacLink Plus, dùng để liên kết máy IBM để bàn với máy laptop loại tương thích với IBM PC.


Published:

PAGE TOP ↑