*

file viewer

Software that displays the contens of a file as it would be normally displayed by the application that created it. It is usually capable of displaying a variety of common formats.

Chương trình xem file
Phần mềm hiển thị nội dung của một file như nó thường được hiển thị bởi trình ứng dụng đã tạo ra nó. Nó thường có khả năng hiển thị nhiều dạng phổ biến.


Published:

PAGE TOP ↑