*

FileMaker

A database management system(DBMS) for the Macintosh and Windows Nt from Claris. Originally a file manager from Claris, it has been a popular program for general data management. It provides a variety of statistical functions, fast search capabilities and extensive reporting features.

FileMaker
Một hệ thống quản lý cơ sở dũ liệu(DBMS) dành sho Macintosh và Windows NT của Claris. Vốn là một chương trình quản lý fille của Claris, nó đã trở thành một chương trình phổ biến về việc quản lý dũ liệu chung. Nó cung cấp nhiều hàm thống kê, các tính năng tìm kiếm nhanh và các đặc tính báo cáo bao quát.


Published:

PAGE TOP ↑