*

FileMan

(1) Public-domain MUMPS software that provides a stand-alone, interactive DBMS as well as a set of utilities for the MUMPS programmer.

(2) Slang for Windows’ file manager, which is precisely named “File Manager.”

FileMan
(1) Phần mềm MUMPS domain công cộng vốn cung cấp một DBMS riêng biệt, tương tác cũng như một bộ tiện ích dành cho người lập trình MUMPS.

(2) Tiếng lóng dùng để chỉ chương trình quản lý file của Windows, đươc gọi chính xác là “File Manager”.


Published:

PAGE TOP ↑