*

FileNet

A document imaging system from FileNet Corporation, Costa Mesa, CA. Introduced in 1985, FileNet is the most widely-used, high-end workflow automation system. It runs on PCs, Sun and Digital workstations and also offers an RS/6000 document server running UNIX and ORACLE.

FileNet
Một hệ thống tạo ảnh tài liệu của FileNet Corporation, Costa Mesa, CA, Introduced được giới thiệu vào năm 1985, FileNet là hệ thống tự được sử dụng rộng rãi nhất. Nó chạy trên các PC, các mày trạm Sun và Dgital và cũng cung cấp một server tài liệu RS/6000 chạy UNIX và ORACLE.


Published:

PAGE TOP ↑