*

fill scaling

The ability to change a fill pattern from light to dense. For example, if polka dots were used, the fill pattern could range from thick dots widely separated to very thin dots tightly packed together.

Sự định tỷ lệ điền đầy
Khả năng thay đổi một mẫu điền đầy từ thưa sang dày đạt. Chẳng hạn, nếu các chấm tròn được sử dụng, mẫu điền này có thể từ các chấm dày cách xa đến các chấm rất mỏng được xếp chặt với nhau.


Published:

PAGE TOP ↑