*

financial planning language

A language used to create data models and command a financial planning system.

Ngôn ngữ hoạch định tài chính
Một ngôn ngữ dược sử dụng để tạo các mô hình dữ liệu và điều khiển hệ thống hoạch định tài chính.


Published:

PAGE TOP ↑