*

Finder

The part of early Macintosh operating systems that keeps track of icons, controls the Clipboard and Scrapbook and allow files to be copied. Finder manages one application at a time, while its successor, MultiFinder, manages multiple apps. MultiFinder is now an inherent part of the Mac OS.

Finder
Thành phần của các hệ điều hành Macintosh trước đây vốn theo dõi các biểu tượng, điều khiển Chliboard và Scrabook, và cho phép sao chép các file. Finder quản lý mỗi lần một trình ứng dụng, trong khi hậu duệ của nó, MultiFinder, quản lý nhiều trình ứng dụng. Bây giờ MultiFinder là một thành phần cố hữu chủa Mac OS.


Published:

PAGE TOP ↑